La pagesia i el trencament amb el món antic, l’origen del mas i la procedència dels noms

 

  • La pagesia i el trencament amb el món antic, l’origen del mas

    llaurant

L’entrada a l’edat mitjana i el trencament amb el món antic es fa palesa amb la remodelació del paisatge , i redistribució de la població, el protagonisme de la família pagesa i l empenta demogràfica Un cop complert el procés de repoblació a la Catalunya vella, a mitjans del S XII i com a conseqüència d’una relativa prosperitat econòmica es produí la millora dels habitatges i l’aparició de noves construccions fou l’inici de l’estructura arquitectònica de la masia, alhora que s’assentaven les bases del mas com a unitat de producció

L’assentament del mas se solia fer on la terra fos bona per al cultiu i prop d’un indret amb aigua. Les edificacions del mas se situaven gairebé sempre dins el sector de conreu, separades del bosc, en llocs assolellats i orientades a migdia i prop de camins.

Jm Salrach, El procés de feudalització Història de Catalunya, dirigida per Pierre Vilar vol  II

 

  • La procedència dels noms

    800px-brueghel_le_jeune-le_paiement_de_la_dime

Hi hagué una gran diversitat d’origen dels repobladors de les terres de la Catalunya Vella, procedien de les terres pirinenques, hispanoromans i visigots de les àrees no muntanyenques, també hi havia no originaris de la marca hispànica, occitans , gascons, monjos mossàrabs procedents de Al-Andalus, aragonesos i hispani ( pagesos vinguts d’ AL-Andalus),aquesta diversitat lligada a la permanència d’un substrat pre-romà, mes o menys modificat per aportacions culturals i ètniques de pobles dominadors romans, germànics, àrabs, i d’immigracions com els grups jueus, queda ben palesa en la variada antroponímia de l’època: Riculf, Alaric, Elies, Salomó, Maur, Abderramà,  Longobard….

Josep M. Salrach, El procés de feudalització. Història de Catalunya, dirigida per Pierre Vilar vol  II

Oriac?